سفارش تبلیغ
صبا
 مسائل کلی نگاه و لمس - طلبه آ نلاین

مسائل کلی نگاه و لمس‏

پنج شنبه 86 آذر 29 ساعت 12:58 صبح

 

 

 

مسائل کلی نگاه و لمس‏

 

نگاه مرد و زن نامحرم به یکدیگر: نگاه مرد یا زن به غیر از صورت و دست نامحرم‏ چه با قصد تلذذ و ریبه باشد و چه بدون آن، جایز نیست. امّا نگاه به صورت و دست نامحرم با قصد تلذذ و ریبه جایز نیست ولی بدون آن جایز است.

 

نگاه به محارم: نگاه مرد یا زن به محارم خود بدون قصد تلذذ و ریبه جایز است، ولی با تلذذ و ریبه جایز نیست. نگاه به عورت با تلذذ و ریبه یا بدون آن جایز نیست.

 

نگاه به همسر: نگاه مرد یا زن به تمام اعضای همسر خود، با تلذذ و بدون آن، جایز است.

 

نگاه به همجنس (مرد به مرد، زن به زن): نگاه مرد یا زن به هر عضوی از بدن‏ همجنس خود، با قصد تلذذ و ریبه حرام است. نگاه به غیر از عورت او، اگر بدون قصد تلذذ و ریبه باشد، جایز است.

 

نگاه مرد به دختر نابالغ: نگاه مرد به صورت، بدن (غیر از عورت) و موی دختر نابالغ در صورتی که از روی تلذذ و شهوت نباشد جایز است ولی بنابر احتیاط مستحب جاهایی مثل ران و شکم را که معمولاً می‏پوشانند، نگاه نکند.

 

نگاه زن به پسر نابالغ: نگاه زن به پسری که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‏فهمد (به غیر از عورت)، بدون قصد تلذذ و ریبه جایز است.

 

نگاه مرد به زن کافر: نگاه به زن کافر(کتابی و غیر کتابی) اگر بدون قصد تلذذ و ریبه‏ باشد جایز است؛ البته احتیاط در اکتفا نمودن بر مواضعی است که معمولاً آنها را نمی‏پوشانند.

 

نگاه به عورت: نگاه به عورت دیگران حرام است اگر چه از پشت شیشه یا در آینه‏ و مانند آن باشد و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه‏ای که خوب و بد را می‏فهمد نیز نگاه نکنند.

نگاه به عضو جدا شده از نامحرم: نگاه به عضوی که از مرد یا زن نامحرم جدا شده، جایز نیست و احتیاط واجب آن است که به موی جدا شده نامحرم نیز نگاه نکنند، ولی نگاه به دندان و ناخن که جدا شده باشد، اشکال ندارد.

 

لمس: لمس بدن نامحرم حتی دست و صورت، حرام است.


نوشته شده توسط : اسماعیل کاظمی

نظرات ديگران [ نظر]