سفارش تبلیغ
صبا
 دین مسیحیت - طلبه آ نلاین

دین مسیحیت

یکشنبه 87 اردیبهشت 1 ساعت 12:34 صبح

مسیحیت می گوید اول ایمان بیاور بعد سوال کن ولی اسلام می گوید اول سوال کن بعد ایمان بیاور.

-----------------

مسیحیت می گوید عقل تعطیل ولی اسلام می گوید بهترین آفریده خدا عقل است.

---------------------

مسیحیت می گوید پیامبر خدا می تواند هر دزد و زنا کار و شرابخوار و قاتلی باشد ولی اسلام می گوید پیامبر خدا باید معصوم باشد یعنی حتی فکر گناه را هم نکند.

--------------------

مشخصات منجی (مسیح ) در کتاب مقدس:

1- نجات دهنده برای رهایی بنی اسرائیل و جمع کردن آنان در سرزمین موعود و تجدید عظمت اورشلیم است و حتی اگر به نجات مردم جهان اشاره شده بوسیله اسرائیلیان و در سایه رستگاری آنان است.

2- پس از ظهور مسیح ، صلح و آرامش بر جهان حکم فرما خواهد گردید.حکومت مسیح در بعضی موارد نیز با ظهور آخر الزمان و روز داوری و رستاخیز مردگان توام می گردد . مسیح شاه جهان خواهد شد.

3- این مسیح عبد یهوه و بنده اوست که آرام نخواهد نشست تا عدالت را در جهان بر قرار سازد.او را خداوند در رحم مادر برای بندگی خود بر گزیده تا قوم او را به هدایت و جمع کند.در اشعیا نیز همین برداشت تکرار شده است.

چون در انجیل حقانیت عیسی را متکی به همین آیات از عهد عتیق اعلام کرده اند،یهودیان بطلان این ادعا را مسلم دانسته اندزیرا هیچ یک از سه نکته اصلی فوق در مورد عیسی صادق نبوده و مسیح انجیل منطبق بر مسیح تورات نیست.زیرا:

1- پس از عیسی نه تنها یهودیان نجات نیافتند و اورشلیم به عظمت نرسید بلکه بر عکس بر فلاکت و در به دری  و محرومیت قوم یهود بسیار افزوده شد.

2- صلح و آرامش بر جهان حکمفرما نشدو گرگ و گوسفند در کنار هم نیارمیدند.از آخر الزمان نیز هیچ گونه خبری نبود. مسیح انجیل نه تنها شاه جهان نگردید بلکه بر روی صلیب جان داد.

3-   مسیح انجیل پسر خدا و خود خدا بود ولی مسیح تورات بنده خدا و عبد او بود.


نوشته شده توسط : اسماعیل کاظمی

نظرات ديگران [ نظر]